eDeveloper.

19.04.2021

eDeveloper

Na rynku mieszkaniowym, w związku z nowelizacją tzw. ustawy deweloperskiej, szykują się kolejne zmiany. Projekt ma na celu zwiększenie ochrony osób kupujących nowe mieszkanie, w tym eliminację ryzyka utraty przez nabywców środków finansowych wpłaconych na mieszkaniowe rachunki powiernicze. Zakłada również powstanie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego w razie upadłości dewelopera lub banku (dotychczas na wypadek upadłości banku środki były wypłacane nabywcy z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego) środki będą wypłacane ze wspomnianego funduszu.

Najważniejsze rozwiązania zakładane w projekcie nowelizacji:


Deweloperski Fundusz Gwarancyjny będą zasilały składki płacone przez deweloperów:
w przypadku otwartego rachunku powierniczego maksymalna składka wyniesie 2 proc.;
w przypadku zamkniętego rachunku powierniczego maksymalna składka wyniesie 0,2 proc.;
faktyczna wysokość stawki będzie określana w rozporządzeniu, co zapewni elastyczność oraz możliwość odpowiedniego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe;
składka na Fundusz odprowadzana będzie przez dewelopera od wpłat dokonywanych przez nabywcę na Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy (MRP).

Search.